OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE
 


KEMIJSKO- BIOLOŠKA ANALIZA I MAKROZOOBENTOS POTOKA ŠTEFANOVECUVOD

Voda je važan čimbenik u održavanju biološke ravnoteže. Njeno zagađenje utječe na promjene u mnogim hranidbenim lancima. Najosjetljiviji na promjene je makrozoobentos.

Makrozoobentos su bentonski makrobeskralješnjaci koje je moguće razaznati bez pomoći mikroskopa, veći su od jednog mm, a žive u mulju ili šljunku na dnu vodenih staništa . Mnogi od tih organizama su osjetljivi na promjene pH, količinu otopljenog kisika, temperaturu, salinitet i ostale čimbenike staništa. Neki organizmi trebaju konstantnu kvalitetu vode da bi preživjeli čitav životni ciklus.

CILJ I SVRHA PROJEKTA:
- izmjeriti osnovne fizikalno-kemijske parametre vode,
- istražiti makrozoobentos potoka Štefanovec,
- ispitati korelaciju između makrozoobentosa i kemijskih parametara vode.


SUDIONICI – SURADNICI U PROJEKTU :

 učenici i voditelji GLOBE programa ,Hrvatske vode , PMF .


VEZA  S PROGRAMOM GLOBE:

 mjerenje kemijskih parametara vode ( temperatura, pH, otopljeni kisik,alkalitet, salinitet, nitrati)

natrag