K.T. Karlovac
UTJECAJ FIZIKALNIH ČIMBENIKA MIKRO I MAKROKLIME NA ORGANIZAM  ŽIVOTINJE
(Utjecaj temperature na postotak mliječne masti u goveda, te specifičnosti smještaja i držanja goveda i peradi)
Ciljevi:
 Navesti čimbenike mikro i makroklime koji djeluje na organizme životinja:
 
Zadaci:
 Prikazati utjecaj fizikalnih čimbenika na organizam životinje (kako svaki čimbenik djeluje na životinju) i od koje je on važnosti.
Posebno prikazati utjecaj temperature zraka na postotak mliječne masti u goveda, te specifičnosti držanja goveda i peradi sobzirom na temperaturu i vlagu zraka.
Uz te analize napravljena je fizikalno-kemijska pretraga vode kojom se životinje napajaju.
Kratak opis projekta:
 Praktičan dio je obavljen u Gornjem Pokupju na jednoj maloj obiteljskoj farmi.
Obitelj se bavi uzgojem krava i prodajom mlijeka za prehrambenu industriju.U staji se nalazilo osam krava, od toga je pet bilo u laktaciji, a ostale tri su bile bređe junice. Pratili smo proizvodnju mlijeka u zimskim, proljetnim i ljetnim mjesecima, postotak mliječne masti u mlijeku, te postotak bjelančevina u mljieku.
 Htijeli smo vidjeti kako vanjska temperatura, relativna vlaga i tlak zraka utječu na visinu tjelesne temperature životinje i njezinu proizvodnju,te kako uzimanje vode(napajanje) utječe na termoregulaciju. Također smo usporedili razlike i sličnosti u držanju i smještaju goveda i peradi.
Rezultati:
Mjes.       Predano litara mlijeka    % mliječne masti      %bjelančevina    prosječna   temperatura zraka   tlak zraka
                 
12.2001.             2281                             4,10                          3,20                             -4'C                                  1027,9 hPa
1.2002.               2076                             4,10                          3,20                             -3'C                                   1036,7 hPa
2.2002 .              1660                             4,10                          3,30                              4’C                                   1033,1 hPa
3. 2002.              1731                             4,00                          3,30                            15’C                                   1019,0 hPa
 4.2002.              1303                             4,00                          3,20                            11’C                                   1022,0 hPa
5. 2002               1128                             3,90                          3,20                            15'C                                    1012,7 hPa
 
 
 
            Držanje goveda:                                  Držanje peradi:
Temperatura zraka:   22’C                                   18’C
Relativna vlaga:  86%                                           70%
Tlak zraka:  1019,0 hPa                                       1019,0 hPa
Voda: -temp.:   10’C
 -pH:   5,5
 -topivost kisika: 10,5 mg/l
 -nitrati:    5 mg/l
 -nitriti:   0 mg/l
Zrak: -u zraku prisutan amonijak


 Zaključak:

 Na temelju fizikalnih čimbenika mikro i makroklime zaključili smo da oni imaju znatan utjecaj na organizam životinje. Posebno se to odnosi na temperaturu zraka koja ima utjecaj na količine proizvedenog mlijeka (pored genetske osnove, zdravlja, držanja, hranidbe), na postotak mliječne masti u mlijeku i postotak bjelančevina.
Porastom temperature zraka došlo je do pada mliječnosti, postotka bjelančevina i mliječne masti u mlijeku.
Paralelno s porastom vanjske temperature, rasla je i tjelesna temperatura, disanje, smanjilo se uzimanje hrane i proizvodnja životinja.
 
 Fizikalno-kemijska analiza vode je pokazala, da je voda životinjama za napajanje (goveda i peradi) iste kvalitete kao i voda za piće u ljudi i da nema nikakvih odstupanja u temperaturi, kiselosti, količini nitrata i zasićenosti vode kisikom. Voda je važan faktor u svim proizvodnim procesima stočarske proizvodnje i bez dovoljne količine vode nije zamisliva uspješna proizvodnja. Uvjeti držanja i smještaj životinja razlikuju se obzirom na vrstu životinje, s obzirom na pasminu i kategoriju životinja.
Objekti za smještaj životinja trebaju zadovoljavati sve fiziološke potrebe, uključujući dobro zdravstveno stanje i proizvodnost domaćih životinja.
 
 
 Sve navedene aktivnosti pokazuju nam veliku povezanost s GLOBE programom, a analize vode i određivanje fizikalno-kemijskih čimbenika napravljeni su i izrađeni prema GLOBE Protokolima!

natrag